محل اجرا:
زمان اجرا:
کارفرما: اداره کل راه آهن تهران
مدیر طرح:
نظارت: گروه نظارت خز و سازه های فنی
پیمانکار: شرکت باند و راه آبادگران کوشاجم
درصد پیشرفت: ۱۰۰%
باقیمانده پروژه شامل عملیات:
آدرس پروژه:
این پروژه در ………………………………………… قرار دارد. طول پروژه ………………………. می باشد.

عملیات اجرایی پروژه شامل عملیات خاکی : ۷۳۳۵۰ متر مکعب می باشد.

گالری عکس پروژه