مکان اجرا:کیلومتر ۴۰۰ + ۸۵۵
زمان اجرا:۱۸ ماه
کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مدیر طرح:
مشاور: ندارد
پیمانکار: شرکت باند و راه آبادگران کوشاجم
درصد پیشرفت: ۱۰۰%
باقیمانده پروژه شامل عملیات:
آدرس پروژه:
این پروژه در ۵ کیلومتری هادیشهر قرار دارد. طول پروژه ۲۰۰ مترمی باشد.
عملیات اجرایی پروژه شامل عملیات خاکی : ۱۲۳۵۰۰ متر مکعب، عملیات حفاری: ۵۱۱ متر، عملیات سنگی: ۸۰۰۰ متر مربع، عملیات آرماتور بندی ۵۶۰۰۰ کیلوگرم، عملیات بتن ریزی ۱۰۰۰ متر مکعب و اجرای ژئو ممبرین ۴۲۰۰ متر مربع می باشد.