مکان اجرا: استان قزوین -شهرستان تاکستان
زمان اجرا:۱۲۰ماه
کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مدیر طرح:
مشاور: مهندسین مشاور هرازراه
پیمانکار: شرکت باند و راه آبادگران کوشاجم
درصد پیشرفت: ۱۰۰%
باقیمانده پروژه شامل عملیات:
آدرس پروژه:
این پروژه در مرکز شهرستان تاکستان قرار دارد. طول پروژه .۳۲۰ متر می باشد.
عملیات اجرایی پروژه شامل عملیات خاکی : ۳۸۰۰۰ متر مکعب، عملیات بنایی با سنگ: ۱۵۰۰ متر مکعب، عملیات قالب بندی:۷۰۰ متر مربع، عملیات آرماتور بندی ۴۵۰۰۰ کیلوگرم، عملیات بتن ریزی ۱۴۰۰ متر مکعب و عملیات آسفالت آن ۸۴۰۰۰ متر مربع می باشد.

گالری عکس پروژه